سراب لذت - سرگذشت مدونا ; سرگذشت مدونا (مادونا) لوییس؛ نماد برهنگی و هرزگی آمریکا و غرب از زبان خودش دیدن این فیلم را به بعضی ها توصیه میکنیم که به دنبال بی حجابی هستند و میخواهند بی حجابی را عادی سازی کنند