سخنرانیِ مگان مارکل نامزد شاهزاده ی انگلیس ; این سخنرانی در مراسم نامزدی مگان و شاهزاده هری انجام شد