پول هایی که برای استفاده از اینستاگرام و تلگرام خرج میکنیم