شوخی الن با پرفروشترین فیلم ترسناک این روزهای سینما ; فیلم «یک جای تاریک» با ایدهٔ نابش در میان فیلم های جدید ترسناک، از همه شان موفق تر بوده. این موفقیت بهانه ای شد برای الن که در برنامه اش با این فیلم شوخی هایی کند.