حداقل ترین کاری که برای احیای عیدغدیرمیتونیم بکنیم انتشاراین کلیپه. عیدغدیرخم مبارک