تختخوابی دو نفره که هر کس می تونه دمای خودش رو داشته باشه