ژست های مهتاب کرامتی مقابل عکاس ها; ژست های مهتاب کرامتی مقابل عکاس ها در اکران مردمی فیلم چهارراه استانبول