صحبت های نینا دوبرو درباره ی عروسی ایان سامرهالدر;نینا دوبرو و ایان سامرهالدر قبلا با هم در رابطه بودند