رشیدپور، شبنم قلی خانی در برنامه حالا خورشید ; رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با پرسش هایی که خانم بازیگر جواب آن را نمی دانست وی را ضایع کرد!