ماهور الوند: این جایزه قدرت من را برای ادامه کار بیشتر می‌کند ; ماهور الوند در گفت‌وگو درباره بازی‌اش در این فیلم، احساسش از دریافت این جایزه، فعالیت‌های تازه‌اش و... صحبت می‌کند.