خاطره عمو پورنگ از دیدار با شاهرخ خان و هندی خواندن ; ویدیو