ساکن در
Iran,Tehran
تعداد افراد شبکه
۳ نفر
تجربه های کاری

Network Administrator

Royal Company
- مشغول به همکاری

Network

تحصیلات و مدارک

Exchange

Cando
بهمن ۱۳۹۶ - مشغول به تحصیل