Alexa Certified
ساکن در
ایران,تهران
تعداد افراد شبکه
۲ نفر
اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردم و توانستم با معدل ۱۸ از دانشگاه الزهرا فارغ التحصیل شوم و سپس رتبه برتر ارشد شوم و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران با معدل ۱۷ به اتمام برسانم و در حال حاضر در حال نوشتن چندین مقاله علمی هستم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است. هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده کنید؛من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.
تجربه های کاری

ویراستار علمی

انتشارات کاگو
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

ویراستار علمی

سایت منتا
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

مدرس ریاضی و مشاور

موسسه فروغ علم
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

مدرس ریاضی

موسسه استاد باما و سایت ایران مدرس
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

مترجم مقالات ریاضی

موسسه امیر کبیر
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

مشاور تحصیلی

موسسه هدف
- مشغول به همکاری

اینجانب هاله مریوانی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران هستم که در حال حاضر مدرس ریاضی و ویراستار کتب ریاضی و مشاور هستم به شما می آموزم که با ریاضیات عاشقانه ارتباط برقرار کنید و ریاضی که به عنوان یک تفریح بنگرید نه یک درس . من خودم در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم چون نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم، در اثر یک تحول در زندگی ام و ورود یک معلم ناب با ریاضی آشتی کردیم ،مهمترین آیتم در خواندن ریاضی فهمیدن آن است هر مسئله یک بار درست بخوانید یک عمر از آن استفاده خواهید کرد من به شما می آموزم با ریاضی آشتی کنید.ریاضی درسی است زیاد خواندن در آن مهم نیست درست خواندن در آن مهم است.

تحصیلات و مدارک

ریاضی

دانشگاه الزهرا (استعدادهای درخشان دانشگاه)
- مشغول به تحصیل

کارشناسی ارشد ریاضی

دانشگاه تهران(رتبه برتر کارشناسی ارشد)
- مشغول به تحصیل