ساکن در
ایران,کرج
تعداد افراد شبکه
۱ نفر
عاشق تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ